Projekty UE

Wdrożenie wyników prac B+R celem implementacji wielosensorowego systemu do monitorowania środowiska i poziomu zanieczyszczeń do portfela produktów CBR NETRIX SA

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego Systemu do monitorowania zanieczyszczeń, stanu środowiska i poziomu zanieczyszczeń poprzez wdrożenie prac B+R.

Beneficjent: Netrix S.A.

Okres realizacji: 2017- 2018

Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 283 368,10 zł

Zobacz szczegóły

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP
z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.

„Wprowadzenie Netrix S.A. na rynek NewConnect”

Cel projektu: ułatwienie dostępu do rynku kapitałowego Spółce, pobudzenie
i aktywizacja rynku inwestorów poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z Netrix SA.

Umowa o dofinansowanie nr  POIR.03.01.05-06-0002/16
Całkowita wartość projektu  wynosi  263 220,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi  100 000,00 PLN

 

 

Tomograf hybrydowy do badania zawilgocenia i stanu budynków

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie systemu tomograficznego (urządzenie pomiarowe i oprogramowanie do interpretacji wyników pomiaru) wykorzystującego zarówno tomografię impedancyjną jak i tomografię pojemnościową do przestrzennej analizy stopnia zawilgocenia murów.

Beneficjent: Netrix S.A.

Okres realizacji: 2015- 2019

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Dofinansowanie projektu z UE: 4 833 136,33 zł

Zobacz szczegóły

www.mapadotacji.gov.pl

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJPROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

www.programszwajcarski.gov.pl www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Firma NET – ART PAWEŁ RYMARCZYK rozpoczęła realizację projektu

z Działania CSR współfinansowanego ze środków

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

w NET – ART PAWEŁ RYMARCZYK”

Zobacz szczegóły

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Netrix S.A. (dawniej Net-art Paweł Rymarczyk)

Tytuł projektu:

„Elektryczny tomograf pojemnościowy do optymalizacji i kontroli jakości produkcji”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Nr umowy: POIG.01.04.00-06-221/13

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze
Projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2007-2013

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji

Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nr umowy: 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-080/13

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Netrix S.A. (dawniej Net-art Paweł Rymarczyk)

Tytuł projektu:

„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

na linii NET-ART Paweł Rymarczyk – Partnerzy”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-06-036/12-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Netrix S.A. (dawniej Net-art Paweł Rymarczyk)

Tytuł projektu:

„Stworzenie prototypu aplikacji e-Medicus opartej na funkcjach zbiorów

poziomicowych oraz algorytmach inteligencji obliczeniowej”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-06-022/11-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Netrix S.A. (dawniej Net-art Paweł Rymarczyk)

Tytuł projektu:

„Implementacja nowatorskich metod tomografii impedancyjnej

do badania stanu wałów przeciwpowodziowych”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-06-007/10-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

„Rozwój eksportu firmy NET-ART Paweł Rymarczyk

na podstawie Planu rozwoju eksportu”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu ETAP II.

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-06-025/10-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze
Projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2007-2013

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

Stworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Nowoczesnych Technologii

Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach,

Schemat B – Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw

Nr umowy: 04.12-UDA-RPLU.01.06.02-06-012/12

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze
Projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2007-2013

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

„Udział firmy NET-ART Paweł Rymarczyk

w targach gospodarczych”

Działanie 2.4 A Marketing Gospodarczy

Nr umowy: 07.10.-UDA-PRLU.02.04.01-06-020/10

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

„Rozwój eksportu firmy NET-ART Paweł Rymarczyk

na podstawie Planu rozwoju eksprtu”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu ETAP I.

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-06-019/09-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

„Wdrażane informatyczne systemy B2B szansą

dalszego rozwoju dla przedsiębiorstw”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego

biznesu typu B2B

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-06-007/09-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

„Projekt rozwoju przedsiębiorstwa

NET-ART Paweł Rymarczyk

na lata 2003-2005″

Program Phare 2000 SSG – PL0008.03.02

Rozwój MŚP w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw

Nr umowy: PL0008.03.02.001.0072

Zapisz

Zapisz