Projekty UE

„Zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej elementów aktywnych w ramach technik tomografii hybrydowej i mapy potencjałów węzłowych

Cel projektu:  zapewnienie ochrony patentowej wytworzonym w wyniku prac B+R wynalazkom.

Beneficjent: Netrix Spółka Akcyjna

Dofinansowanie z UE: 68 000, 00 zł

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

„Laboratorium do optymalizacji i automatyzacji procesów
produkcyjnych Przemysłu 4.0

Cel projektu: zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa oraz rozszerzenie zakresu usług badawczo-rozwojowych

Beneficjent: Netrix Spółka Akcyjna

Dofinansowanie z UE: 1 612 725, 80 zł

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

„Inteligentna platforma sensorowa o architekturze otwartej do monitorowania i sterowania systemów cyber-fizycznych”

Cel projektu: zwiększenie potencjału B+R NETRIX S.A. oraz opracowanie innowacji produktowej

Beneficjent: Netrix Spółka Akcyjna

Dofinansowanie: 3 741 298,00 zł

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

„Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi”

Cel projektu: opracowanie inteligentnej platformy sensorowej o architekturze otwartej z możliwością swobodnej konfiguracji i współpracy z systemami zewnętrznymi. Stworzona platforma umożliwi: kontrolę procesów technologicznych w oparciu o techniki tomografii procesowej, kontrolę procesów technologicznych z zastosowaniem metod analizy dużych zbiorów danych, sterowanie procesami ciągu technologicznego z wykorzystaniem zawansowanych interfejsów człowiek – maszyna, monitorowanie procesów opartych na bazie wiedzy.

Beneficjent: Politechnika Łódzka

Partner: Netrix S.A.

Okres realizacji: 2018-2021

Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Dofinansowanie projektu z UE:3 585 153,35 zł

Zobacz szczegóły

www.mapadotacji.gov.pl

 

„Tomograf elektryczny do innowacyjnego obrazowania i monitorowania obszarowego z wykorzystaniem mapy potencjałów węzłowych”

Cel projektu: Stworzenie mobilnego systemu tomograficznego do obrazowania 3D i monitorowania obszarowego z wykorzystaniem mapy potencjałów węzłowych. System będzie składał się z urządzenia mobilnego umożliwiającego równoczesną rejestrację potencjałów elektrycznych aktywności serca i wentylacji płuc.

Beneficjent: Netrix S.A.

Okres realizacji: 2018-2021

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Dofinansowanie projektu z UE: 5 556 842,90 zł

Zobacz szczegóły

www.mapadotacji.gov.pl

 

„Realizacja projektu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynku w przedsiębiorstwie Netrix S.A.”

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynku biurowo – usługowym znajdującym się przy ul. Wojciechowskiej 31 w Lublinie.

Beneficjent: Netrix S.A.

Okres realizacji: 2018

Działanie 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 282 324,89 zł

Zobacz szczegóły

www.mapadotacji.gov.pl

 

„Wdrożenie wyników prac B+R celem implementacji wielosensorowego systemu do monitorowania środowiska i poziomu zanieczyszczeń do portfela produktów CBR NETRIX SA”

Cel projektu:  wprowadzenie na rynek innowacyjnego Systemu do monitorowania zanieczyszczeń, stanu środowiska i poziomu zanieczyszczeń poprzez wdrożenie prac B+R

Beneficjent:   NETRIX S.A.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 283 368,10 zł

 

 

 

Zobacz szczegóły

www.mapadotacji.gov.pl

 

Utworzenie laboratorium do projektowania, diagnostyki i pomiarów systemów elektronicznych i tomografii przemysłowej

Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa oraz rozszerzenie zakresu usług badawczo – rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo na rzecz innych podmiotów w regionie poprzez stworzenie laboratorium oraz zakup aparatury i wyposażenia.

Beneficjent: Netrix Spółka Akcyjna

Okres realizacji: 2017- 2018

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 155 055, 36 PLN

Zobacz szczegóły

www.mapadotacji.gov.pl

 

   

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP
z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.

„Wprowadzenie Netrix S.A. na rynek NewConnect”

Cel projektu: ułatwienie dostępu do rynku kapitałowego Spółce, pobudzenie
i aktywizacja rynku inwestorów poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z Netrix SA.

Umowa o dofinansowanie nr  POIR.03.01.05-06-0002/16
Całkowita wartość projektu  wynosi  263 220,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi  100 000,00 PLN

 

 

Tomograf hybrydowy do badania zawilgocenia i stanu budynków

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie systemu tomograficznego (urządzenie pomiarowe i oprogramowanie do interpretacji wyników pomiaru) wykorzystującego zarówno tomografię impedancyjną jak i tomografię pojemnościową do przestrzennej analizy stopnia zawilgocenia murów.

Beneficjent: Netrix S.A.

Okres realizacji: 2015- 2019

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Dofinansowanie projektu z UE: 4 833 136,33 zł

Zobacz szczegóły

www.mapadotacji.gov.pl

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJPROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION  

www.programszwajcarski.gov.plwww.swiss-contribution.admin.ch/poland

Firma NET – ART PAWEŁ RYMARCZYK rozpoczęła realizację projektu

z Działania CSR współfinansowanego ze środków

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

w NET – ART PAWEŁ RYMARCZYK”

Zobacz szczegóły

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Netrix S.A. (dawniej Net-art Paweł Rymarczyk)

Tytuł projektu:

„Elektryczny tomograf pojemnościowy do optymalizacji i kontroli jakości produkcji”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Nr umowy: POIG.01.04.00-06-221/13

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze
Projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Lubelskiego na lata 2007-2013

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji

Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nr umowy: 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-080/13

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Netrix S.A. (dawniej Net-art Paweł Rymarczyk)

Tytuł projektu:

„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

na linii NET-ART Paweł Rymarczyk – Partnerzy”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-06-036/12-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Netrix S.A. (dawniej Net-art Paweł Rymarczyk)

Tytuł projektu:

„Stworzenie prototypu aplikacji e-Medicus opartej na funkcjach zbiorów

poziomicowych oraz algorytmach inteligencji obliczeniowej”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-06-022/11-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Netrix S.A. (dawniej Net-art Paweł Rymarczyk)

Tytuł projektu:

„Implementacja nowatorskich metod tomografii impedancyjnej

do badania stanu wałów przeciwpowodziowych”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-06-007/10-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

„Rozwój eksportu firmy NET-ART Paweł Rymarczyk

na podstawie Planu rozwoju eksportu”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu ETAP II.

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-06-025/10-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze
Projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Lubelskiego na lata 2007-2013

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

Stworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Nowoczesnych Technologii

Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach,

Schemat B – Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw

Nr umowy: 04.12-UDA-RPLU.01.06.02-06-012/12

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze
Projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Lubelskiego na lata 2007-2013

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

„Udział firmy NET-ART Paweł Rymarczyk

w targach gospodarczych”

Działanie 2.4 A Marketing Gospodarczy

Nr umowy: 07.10.-UDA-PRLU.02.04.01-06-020/10

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

„Rozwój eksportu firmy NET-ART Paweł Rymarczyk

na podstawie Planu rozwoju eksprtu”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu ETAP I.

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-06-019/09-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

„Wdrażane informatyczne systemy B2B szansą

dalszego rozwoju dla przedsiębiorstw”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego

biznesu typu B2B

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-06-007/09-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

NET-ART Paweł Rymarczyk

Tytuł projektu:

„Projekt rozwoju przedsiębiorstwa

NET-ART Paweł Rymarczyk

na lata 2003-2005″

Program Phare 2000 SSG – PL0008.03.02

Rozwój MŚP w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw

Nr umowy: PL0008.03.02.001.0072

 

Zapisz

Zapisz