„Laboratorium do optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych Przemysłu 4.0.”

Od 01.04.2019 r. NETRIX S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Laboratorium do optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych Przemysłu 4.0.”

 

Opis projektu

W ramach projektu zostanie zrealizowane jedno zadanie składające się z 4 etapów. Każdy z etapów będzie trwał 6 miesięcy: efekt etapu 1 – przygotowanie infrastruktury serwerowej do utworzenia nowego laboratorium; efekt etapu 2 – kompletne stanowisko z modułem transportu i kontroli jakości; efekt etapu 3 – kompletne stanowisko z modułem robota przemysłowego; efekt etapu 4 – kompletne i profesjonalne stanowisko umożliwiające tworzenie bliźniaków procesów i produktów. W wyniku projektu powstanie nowe laboratorium umożliwiające nie tylko analizę i optymalizację procesów produkcyjnych, ale również tworzenie ich cyfrowych odpowiedników (cyfrowych bliźniaków).

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa oraz rozszerzenie zakresu usług badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo na rzecz innych podmiotów w regionie poprzez stworzenie w pełni funkcjonalnego laboratorium optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych zgodnie z ideą przemysłu 4.0. Realizacja projektu ma na celu znaczący rozwój, wzrost konkurencyjności firmy na rynku regionalnym oraz krajowym poprzez świadczenie nowych usług badawczo-rozwojowych niemożliwych obecnie do świadczenia przez przedsiębiorstwo. Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia. Projekt umożliwi opracowanie i transfer nowoczesnych technologii oraz wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa i przedsiębiorstw w regionie w zakresie prowadzenia działalności B+R.

Cele projektu wpisują się wprost w cele 1 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 „Badania i

innowacje” oraz w cele Działania 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”.

 

Wskaźnikiem rezultatu w projekcie są:

  1. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej.
  2. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej.
  3. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach.
  4. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej.

 

Projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta.

 

Wartość Projektu wynosi  2 833 789,62 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 612 725,80 zł