Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Od 02.01.2017 r. NETRIX S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Utworzenie laboratorium do projektowania, diagnostyki  i pomiarów systemów elektronicznych i tomografii przemysłowej”.

Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie w pełni funkcjonalnego laboratorium technik tomograficznych. W ramach projektu wnioskodawca przewiduje stworzenie szeregu stanowisk konstrukcyjno-pomiarowych, w zakresie tomografii ultradźwiękowej, tomografii rezystancyjnej, tomografii termowizyjnej, analizy danych georadarowych, projektowania i wykonywania elektronicznych obwodów drukowanych. Projekt został podzielony na pięć zadań. W pierwszym zadaniu zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne pomieszczeń, w celu stworzenia odpowiedniej infrastruktury technicznej laboratorium. Jednocześnie w tym zadaniu laboratorium zostanie doposażone w niezbędne wyposażenie, które zapewni odpowiednie warunki pracy kadry naukowej. W drugim zadaniu zostaną stworzone profesjonalne stanowiska tomograficzne, które umożliwią badania i analizę wyników pomiarowych w zakresie wyżej wymienionych technik i metod tomograficznych. W kolejnym z zaplanowanych zadań laboratorium zostanie doposażone w niezbędną aparaturę pomiarową i oprogramowanie do modelowania procesów elektrycznych fizycznych i geofizycznych. Zadanie czwarte zakłada stworzenie stanowiska do projektowani i wykonywania elektronicznych obwodów drukowanych, łącznie z montażem elementów SMD. Ostatnie zadanie przewidziane w ramach realizacji projektu zakłada stworzenie profesjonalnego stanowiska konstrukcyjnopomiarowego tomografii procesowej. Stanowisko tomografii procesowej będzie oprócz niezbędnych urządzeń pomiarowych wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie do wizualizacji i analizy danych pomiarowych. Efektem realizacji projektu będzie w pełni funkcjonalne laboratorium technik tomograficznych mogące oferować szeroki wachlarz usług w zakresie pomiarów tomograficznych, analizy danych tomograficznych i wykonywania wielowarstwowych obwodów drukowanych.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa oraz rozszerzenie zakresu usług badawczo – rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo na rzecz innych podmiotów w regionie poprzez stworzenie laboratorium oraz zakup aparatury i wyposażenia. Efektem realizacji projektu będzie w pełni funkcjonalne laboratorium technik tomograficznych mogące oferować szeroki wachlarz usług w zakresie pomiarów tomograficznych, analizy danych tomograficznych i wykonywania wielowarstwowych obwodów drukowanych.

Wskaźnikami produktu:

  1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
  4. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R
  5. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (EPC)
  2. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta.

Wartość projektu wynosi: 3 786 652, 32 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 2 155 055, 36 PLN.