XIV Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”

W dniu 9.02.2018 odbyło się XIV Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”.

Organizatorzy

  • Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
  • Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych
  • Wydział Transportu i Informatyki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Patronat

Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej
Stowarzyszenie Informatycznych i Innowacyjnych Technologii – SIIT

Miejsce

Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych, Lublin, ul. Związkowa 26

Prezentacje

1. Tomasz Rymarczyk, Planowanie, realizacja i monitoring prowadzenia projektów badawczych

Prowadzenie i realizacja projektów badawczych wymaga szczególnego podejścia. Z jednej strony zaleca jest używanie określonej metodologii zarządzania projektami, natomiast z drugiej wymaga się pracy twórczej.

2. Piotr Bożek, Tomografia ultradźwiękowa w zastosowaniach przemysłowych

Prezentacja miała na celu przedstawienie tomografu dźwiękowego PICUS 3, służącego do bezinwazyjnego badania żyjących drzew. Zaprezentowano zasadę działania urządzenia oraz sposób przeprowadzenia pomiarów na przykładzie pomiaru testowego. W prezentacji zawarto również uzyskany tomogram porównany z rzeczywistą fotografią przekroju badanego obiektu.

3. Michał Gołąbek, Zastosowanie autorskich Beaconów w systemie lokalizacji wewnątrz budynków

Tematem wystąpienia było zastosowanie protokołu iBeacon w systemie lokalizacji wewnątrz budynków. Na wstępie krótko wyjaśniono co to jest iBeacon i jakie znalazł zastosowanie na rynku. W kolejnej części prezentacji omówiono platformę sprzętową Raspberry Pi Zero W, którą wykorzystano podczas realizacji projektu. Przedstawiono konstrukcje modułu zasilania, a także obudowy urządzenia. W trzeciej części nakreślono sposób wykonywania pomiarów siły sygnału RSSI, a także omówione zostały przykładowe wyniki.

4. Michał Oleszek, Jakub Szumowski, Koncepcja i realizacja nowej wersji tomografu hybrydowego

W czasie prezentacji zostały zaprezentowane zmiany w projekcie „Tomograf hybrydowy” w stosunku do wersji 1.0 oraz dalszy kierunek rozwoju prac projektowych i badawczych. Do najważniejszych zmian wynikających z powstania wersji 1b możemy zaliczyć:

  • podział zadań pomiarowych i komunikacyjnych pomiędzy dwoma mikrokontrolerami,
  • rezygnacja z Intel Galileo na poczet mikrokontrolera stm32f4 z systemem RTOS,
  • wprowadzenie zespół regulacji prądu wymuszenia wraz z sprzężeniem zwrotnym,
  • wprowadzenie do układu zespołu wzmacniaczy pomiarowych o regulowanym wzmocnieniu,
  • wprowadzenie podziału zasilania na część analogową i cyfrową.

5. Paweł Nita, Koncepcja tomografu elektrycznego do innowacyjnego obrazowania i monitorowania w aplikacji medycznej

Autor przedstawił koncepcje tomografu elektrycznego do innowacyjnego obrazowania skupiając się głównie na konstrukcji elektrod pomiarowych.

6. Michał Woś, Innowacyjne urządzenia i rozwiązania medyczne

Autor przedstawił przykłady innowacyjnych rozwiązań w zakresie urządzeń medycznych do monitorowania stanu pacjentów.

7. Andres Vejar, A platform for joint analysis for array bio-signals ensembles on real-time using FPGA

Joint analysis of biosignals (EEG, ECG, EMG, surface potential mappings, temperature, humidity, vibration), can provide new insights in the medical processes of monitoring, diagnosis and therapy. Current technology makes available the data for analysis, but deploy complete applications represent a multidisciplinary effort. In particular, real-time acquisition and processing of biosignals can be specified in hardware, by the use of FPGA to allow a parallel and specific treatment for each type of signal sensed. For example dedicated clocks signals can be generated for every sensing device and they can work simultaneously. That is a fundamental advantage with respect to microcontrollers where clock flexibility and speed is very limited.In this first part of my presentation I discussed the importance of the biosignals and how the concept of array is to make an analogy with the microarrays in biotechnology, were multiple methods of sensing, processing and detection are heavily automated. This type of framework is motivated by the research in Sensor Fusion and Information Fusion. For the development of the medical tomographic system, the ability to sense and generate biosignals, but also to scale incorporating new sensor/excitation systems is considered in design time.

8. Paweł Tchórzewski, Zastosowanie metod gradientowych i topologicznych do rozwiązywania zagadnienia odwrotnego w tomografii elektrycznej

W tomografii elektrycznej mamy do czynienia z potrzebą rozwiązania tak zwanego problemu odwrotnego. W referacie poruszone zostały dwa wątki dotyczące tego zagadnienia. Zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych, które potwierdziły poprawność funkcjonowania implementacji algorytmu metody zbiorów poziomicowych dla trzech wymiarów przestrzennych. Ponadto przedstawiono trójwymiarową rekonstrukcję wnętrza obiektu otrzymaną dla rzeczywistych danych pomiarowych. W tym przypadku obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem metod gradientowych.

9. Edward Kozłowski, Zastosowanie metod statystycznych w tomografii impedancyjnej

Praktyczne wykorzystanie metod statystycznych w tomografii elektrycznej zostało przedstawione w tej prezentacji. Za pomocą SVMR dokonano rekonstrukcji badanych obiektów.

10. Konrad Kania, Przetwarzanie obrazów i analiza danych pomiarowych ECT w zastosowaniach przemysłowych

Prezentacja składała się z dwóch części w pierwszej z nich przedstawiono rozwiązania algorytmiczne z zakresu przetwarzania obrazów do celów przemysłowych takich jak detekcja obiektów czy kontrola jakości – w głównej mierze przestawiono w niej rolę redukcji rozmiarów przetwarzanych zdjęć na szybkość przetwarzania oraz redukcję informacji nadmiarowych za to bez utraty kluczowych cech analizowanych obiektów. Drugą cześć stanowiła prezentacja wyników rekonstrukcji obrazu z pomiarów ECT, po wprowadzeniu modyfikacji w algorytmie rozwiązywania problemu odwrotnego.  Podstawowym wnioskiem z tej części prezentacji było spostrzeżenie, iż istnieją algorytmiczne sposoby poprawy jakości rekonstrukcji w przypadku występowania niedokładności pomiarowych.