„Realizacja projektu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynku w przedsiębiorstwie Netrix S.A.”

Od 01.01.2018 r. NETRIX S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Realizacja projektu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynku w przedsiębiorstwie Netrix S.A.”

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynku biurowo – usługowym znajdującym się przy ul. Wojciechowskiej 31 w Lublinie. Realizację celu umożliwi podjęcie następujących prac: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien na nowe, wymiana drzwi na nowe, modernizacja instalacji c.w.u., montaż kotłowni na paliwo biomasowe, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania instalacji oświetleniowej i podgrzewu ciepłej wody użytkowej, montaż i wdrożenie systemu BMS do sterowania i monitorowania poszczególnych instalacji. Powierzchnia użytkowa budynku biurowo – usługowego poddawanego pracom termomodernizacyjnym wynosi 456,50 m2. Realizacja projektu pozwoli na poprawę efektywności energetycznej budynku.

Cel projektu

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynku biurowo – usługowym znajdującym się przy ul. Wojciechowskiej 31 w Lublinie. Realizacja projektu pozwoli na poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez:

 • zmniejszenie emisji CO2,
 • zmniejszenie emisji PM-10,
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej,
 • zaoszczędzenie energii cieplnej,
 • zaoszczędzenie energii elektrycznej.

Cele projektu wpisują się w cele 5 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 tj. Cel szczegółowy 1: Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz Cel szczegółowy 3: Poprawiona jakość powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszenie emisji CO2 i PM-10. Cele projektu są również zgodne z celami Działania 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw” dzięki realizacji wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach tj. ogrzewaniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń, jak również wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.Realizowane w ramach projektu działania służą pokryciu zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

Cele projektu wpisują się w cele 5 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna” oraz w cele Działania 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw”.

Wskaźnikami produktu w projekcie są:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
 2. Liczba przedsiębiorstw które w wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność energetyczną.
 3. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji.
 4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
 5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
 6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.
 8. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej OZE.

Wskaźnikiem rezultatu w projekcie są:

 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej.
 2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.
 3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.
 4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.
 5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE.
 6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta.

Wartość Projektu wynosi  544 085,58 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 282 324,89 zł