Zapytanie ofertowe nr 3 – 11.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

z dnia 11.07.2016 r.

na wyłonienie osoby na stanowisko Konsultanta naukowego

1. Nazwa Zamawiającego

NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Wojciechowska 31
20-704 Lublin

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Konsultanta naukowego – 1 osoba zespołu badawczego w projekcie pt.: „Tomograf elektryczny do innowacyjnego przestrzennego obrazowania i monitorowania obszarowego z wykorzystaniem mapy potencjałów węzłowych” w podziale na:

 • Badania przemysłowe – 1000 rbg (40 rbg x 25 miesięcy);
 • Prace rozwojowe – 400 rbg (40 rbg x 10 miesięcy);

Do zadań Konsultanta naukowego należeć będzie:

-nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac naukowych,

-analiza i weryfikacja koncepcji systemu,

-weryfikacja opracowanych metod i algorytmów,

-konsultacje naukowe,

-opracowywanie algorytmów i rozwiązań technicznych.

Kod CPV: 73200000-4 – Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

4. Termin realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji zamówienia: od 01.10.2016 r. do 31.08.2019 r. w podziale na badania przemysłowe (01.10.2016 – 31.10.2018 r.) i prace rozwojowe (01.11.2018 – 31.08.2019 r.)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Miejsce realizacji zamówienia

 1. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego lub Wykonawcy).
 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań.

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna w przypadku gdy Wykonawca:
 • Posiada min. stopień naukowy doktora
 • Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych
 • Posiada min. 3 publikacje naukowe związane z zakresem badawczym projektu

Spełnienie warunków weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie oraz dołączonego do oferty CV.

Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość otrzymanych ofert przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest stawka brutto za rbg za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:
  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto – 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Pi = Cmin/Ci, * 100 pkt., gdzie

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena brutto”

Cmin – najmniejsza cena brutto ze wszystkich cen brutto zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci – kwota wynagrodzenia brutto całkowita oferty nr „i”

Zamawiający podpisze umowę warunkową o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów, pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie.

 1. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 3. „Przedmiot zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  • Wykaz zasobów posiadanych przez Wykonawcę stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – przekazanie pełnomocnictwa podpisanego przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
 4. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do 18.07.2016 r.
 2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy:
  NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA
  Ul. Wojciechowska 31
  20-704 Lublin
  lub mailem na adres: tomasz.rymarczyk@netrix.com.pl
  Osoba do kontaktu: Tomasz Rymarczyk email: tomasz.rymarczyk@netrix.com.pl tel. 81 748 08 34

11. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.