Zapytanie ofertowe Nr 2/03/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/03/2016
z dnia 22.03.2016r.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu NETRIX SA zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.
Postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
NETRIX SA
Ul. Wojciechowska 31
Lublin 20-704
NIP: 7123299856
REGON: 362418868
2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA
Strona internetowa Zamawiającego www.sa.netrix.com.pl, data zamieszczenia: 22.03.2016.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: usługa.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79212000-3 Usługi audytu
79212100-4 Usługi audytu finansowego
79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne.
3. Branża w jakiej działa Zamawiający: programistyczna.
4. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect, obejmującej:
1) Raport due dilligence, zawierający:
a. opisane ryzyka związane z otoczeniem mikro i makroekonomicznym;
b. szczegółową analizę prawno-finansową spółki;
c. analizę założeń co do prognoz finansowych, z uwzględnieniem polityki cenowej i trendów panujących w branży;
d. analizę zakresu produktów i usług oferowanych przez spółkę oraz grup odbiorców;
e. analizę kluczowych klientów oraz istotnych kontraktów spółki oraz analizę konkurencji;
f. analizę działań marketingowych, sprzedaży i dystrybucji;
g. opis strategii rozwoju i jej realizacji;
h. analizę kadrowych aspektów Spółki.
2) Wycenę spółki, dokonaną trzema niezależnymi metodami:
a. metoda dochodowa;
b. metoda bazująca na kosztach i majątku przedsiębiorstwa;
c. metoda porównań rynkowych.
3) Dokument informacyjny, zawierający:
a. informacje o liczbie, rodzaju jednostkowej wartości nominalnej i oznaczenie emisji akcji;
b. informacje o subskrypcji lub sprzedaży akcji będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie;
c. określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji, daty i formy podjęcia decyzji o emisji z przytoczeniem jej treści;
d. określenie zasad objęcia akcji, wraz z opisem praw i obowiązków;
e. wskazanie osób zarządzających emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych emitenta;
f. podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych Spółki;
g. wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi;
h. opis Spółki i jej działalności.
4) Teaser inwestycyjny, zawierający:
a. informacje o działalności Spółki (w tym opis modelu biznesowego);
b. informacje o potencjale rynkowym związanym z usługą planowaną do wdrożenia w związku z pozyskiwanym kapitałem;
c. opis przewagi konkurencyjnej;
d. informacje o zespole zarządzającym.
5) Prezentację inwestorską, zawierającą:
a. ogólny opis Spółki i jej działalności;
b. profil biznesowy i otoczenie rynkowe;
c. wybrane dane finansowe;
d. wstępny harmonogram oferty i opis mechanizmów transakcji;
e. wstępne parametry inwestycji;
f. dane kontaktowe.
6) Dokument ofertowy, zawierający:
a. dokładny opis Spółki i jej otoczenia;
b. określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów akcji z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
c. opis podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji, daty i formy podjęcia decyzji o emisji, wskazanie praw z akcji i zasad ich realizacji;
d. opis podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości;
e. informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowym.
Przygotowane dokumenty będą stanowiły profesjonalną dokumentację na potrzeby pozyskania kapitału. Dokumentacja posłuży przeprowadzeniu emisji i sprzedaży akcji, w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect. W trakcie realizacji usług Oferent będzie ściśle współpracować ze Spółką, zbierając i przetwarzając wszelkie potrzebne informacje do przygotowania ww. dokumentów.
4. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają kryterium dopuszczające formalne:
a) Autoryzowani Doradcy figurujący w rejestrze Autoryzowanych Doradców publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. lub
b) domy maklerskie posiadające zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz figurujące na liście Domów Maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego lub
c) podmioty, których usługi są niezbędne w procesie pozyskania zewnętrznego finansowania (np. biegły rewident, kancelaria prawna).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają kryterium dopuszczające merytoryczne: wykonawcy wymienieni w punkcie 4.1, współpracują z minimum dwoma ekspertami posiadającymi tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect).
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia, na podstawie złożenia oświadczenia w Formularzu oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Będą rozpatrywane tylko oferty spełniające warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu określone w Pkt. 9. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec zamawiającego.
5. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria wyboru ofert:
Przy ocenie Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena.
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium wynosi 100 pkt.
Kryterium Cena – stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym.
Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Opis przygotowania oferty
Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę na załączonym formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
Oferenci zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zamówienia.
Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. Warunki dodatkowe
1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawrze w wybranym wykonawcą umowę warunkową.
2. Umowa warunkowa stanie się właściwą po podpisaniu przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.1.5 ,,Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy, w zakresie terminu realizacji usługi. Warunkiem dokonania zmiany jest podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą po terminie wskazanym w umowie warunkowej jako rozpoczęcie realizacji usługi.
4. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z Zamawiającym przez PARP, strony mają prawo rozwiązania niniejszej umowy. W takim przypadku Oferentowi nie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego.
8. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 5% akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunku wykluczenia według formuły spełnia/ nie spełnia, na podstawie analizy złożonego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Nie później niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację usługi. Szczegółowy termin wykonania zamówienia zostanie określony w zawartej umowie z wykonawcą.
10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Paweł Rymarczyk – Prezes Zarządu NETRIX SA (tel: 693127550).
11. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES JEJ WAŻNOŚCI
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie Zamawiającego ul. Wojciechowska 31 Lublin 20-704 lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@net-art.eu do dnia 30.03.2016r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin ważności oferty: co najmniej do 31.12.2016 r.
12. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi w dniu następnym po ostatecznym terminie składania ofert (31.03.2016r. godz. 8:00). Decyzja o wyborze Oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.sa.netrix.com.pl oraz wysłana do oferentów.
13. POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego.
14. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Usługi doradcze prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego.
15. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załączniki do zapytania ofertowego