Zapytanie ofertowe nr 1/2018/3.7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

z dnia 12.01.2018.

1.Dane zamawiającego:

NETRIX S.A
Ul. Wojciechowska 31
20-704 Lublin

Oddział:
Ul. Związkowa 26
20-148 Lublin

2. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami rozeznania rynku.

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R celem implementacji wielosensorowego systemu do monitorowania środowiska i poziomu zanieczyszczeń do portfela produktów CBR NETRIX SA.” w ramach Osi Priorytetowej 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 firma Netrix S.A. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:

ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 1. Notebook
 2. Tablet
 3. Microsoft Office Professional 2016 lub produkty równoważne (zakres równoważności został opisany w załączniku nr 4)
 4. MS Windows 10 PRO lub produkty równoważne (zakres równoważności został opisany w załączniku nr 4)

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup poniżej wymienionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

 1. Notebook – 5 szt.
 2. Tablet – 2 szt.
 3. Microsoft Office Professional 2016 lub produkty równoważne – 5 szt.
 4. Windows 10 PRO lub produkty równoważne – 5 szt.

 

4. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu realizacji projektu.

5. Kod CPV

Kod CPV – 30213100-6 Komputery przenośne
Kod CPV – 30213200-7 Komputer tablet
Kod CPV – 48771000-3 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

6.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Oferenta środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Specyfikacja techniczna:

 1. Notebook – 5 szt.

Parametry minimalne:

 • Procesor: serii i7 czterordzeniowy, 64-bitowy, 8 MB SmartCache, Bazowa częstotliwość procesora 4,00 GHz, Maksymalna częstotliwość turbo 4,20 GHz. Procesor korzystający z technologii Turbo Boost lub działającej podobnie.
 • Pamięć RAM: 16 GB,
 • Dysk twardy: HDD 320 GB SSD,
 • Rozmiar matrycy: 15.6″,
 • Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps,
 • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, bluetooth,
 • Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080,
 • Matryca antyrefleksyjna,
 • Dedykowana karta graficzna wspierająca technologię obliczeniową CUDA w zastosowaniach silników graficznych.
 1. Tablet – 2 szt.

Parametry minimalne:

 • Pamięć Flash: 32GB,
 • Pamięć RAM: 3GB,
 • Sieć: Wi-Fi, 4G LTE,
 • System operacyjny,
 • Ekran Super Amoled 8 cali,
 • Rozdzielczość ekranu: 2048 x 1536.
 1. Microsoft Office Professional 2016 lub produkty równoważne – 5 szt.

Oprogramowanie niezbędne do tworzenia dokumentacji projektowej oraz wstępnej obróbki statycznej danych

 1. Windows 10 PRO lub produkty równoważne – 5 szt.

7. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia jest maksymalnie do 16.02.2018.

8. Warunki udziału

Warunki udziału w postępowaniu (nie punktowane – ocena spełniania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków wymienionych poniżej zostanie odrzucony w postępowaniu):

 1. Wykonawca akceptuje treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
 2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającą na prawidłowe wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 3.
 3. W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne i kadrowe umożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 3.
 4. Gwarancja – Okres gwarancji na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w miesiącach i nie może być krótszy niż 24 miesiące. W przypadku gdy Oferent zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 3.
 5. Nieodpłatny serwis gwarancyjny typu „Door to Door” – dostawa do serwisu i z serwisu na koszt Wykonawcy.
 6. Nieodpłatne zapewnienie zastępczego urządzenia przez Wykonawcę w przypadku serwisu gwarancyjnego tabletu trwającego powyżej 3 tygodni.
 7. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia za pośrednictwem podwykonawców.

9. Warunki wykluczenia z działu w postępowaniu:

 1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Netrix S.A. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
 3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
 2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę (imię i nazwisko) oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
 3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta powinna zawierać:
  • wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  • wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 5. Termin ważności oferty: min. 30 dni liczone od daty złożenia oferty.
 6. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 8. Realizując obowiązek Zamawiającego prawidłowego oznakowania dokumentów w ramach realizowanego projektu Zamawiający dołączył do zapytania załączniki 1 i 2 w dwóch wersjach, w zależności od sposobu przygotowania oferty przez Oferenta.
  • w przypadku przygotowania i wydruku oferty oraz wszystkich załączników w wersji pełno kolorowej Oferent zobligowany jest zastosować załączniki 1 i 2 w wersji pełno kolorowej,
  • w przypadku przygotowania i wydruku oferty oraz wszystkich załączników w wersji czarnobiałej Oferent zobligowany jest zastosować załączniki 1 i 2 w wersji czarnobiałej.

11. Kryterium wyboru ofert

 1.  Oferty dopuszczone do udziału w postepowaniu będą podlegać dalszej ocenie zgodnie z poniższym kryterium:
   • Cena netto
    Waga kryterium: 100
    Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
   • C = Cena minimalna / Cena oferowana x waga kryterium
    gdzie:

   • C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
   • Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
   • Cena oferowana – cena badanej ofert
 2. Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto (nie zawierającą podatku VAT).
 3. Za kryterium „Cena netto” można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Z Oferentem, który uzyskał najwyższą, liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

12. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@netrix.com.pl lub dostarczona na adres: ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin.
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: http://sa.netrix.com.pl/
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Paweł Rymarczyk nr tel.81 748 08 34.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin nadsyłania ofert 19.01.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej http://sa.netrix.com.pl/ niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.

13. Wykaz załączników

  1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego;
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań;
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym;
  4. Załącznik nr 4 Zakres równoważności

14. Pytania od potencjalnych oferentów i odpowiedzi Zamawiającego.

Lublin, 22.01.2018 r.

Informacja o wyłonionym Wykonawcy

w postępowaniu nr 1/2018/3.7 dotyczącym zakupu środków trwałych

Przedmiot zamówienia:

 1. Notebook – 5 szt.
 2. Tablet – 2 szt.
 3. Microsoft Office Professional 2016 lub produkty równoważne (zakres równoważności został opisany w załączniku nr 4) – 5 szt.
 4. MS Windows 10 PRO lub produkty równoważne (zakres równoważności został opisany w załączniku nr 4) – 5 szt.

Firma Netrix S.A.  zamieszcza poniżej dane firmy jaka została wybrana w niniejszym postępowaniu:

Datasoft s.c.
Beata Gil, Piotr Trybuchowicz
Jana Pawła II 13 lokal 3
20-535 Lublin