Zapytanie ofertowe nr 1/11/2016/TH

Lublin, dnia 03.11.2016

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2016/TH

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności dla projektu pt. „Tomograf hybrydowy do badania zawilgocenia i stanu budynków” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Netrix S.A.
ul. Wojciechowska 31
20-704 Lublin

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Firma Netrix S.A. zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup podzespołów i komponentów elektronicznych do budowy tomografu hybrydowego wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną Zamawiającego:

Kod, nazwa CPV:

31712300-3 – Obwody drukowane

31712110-4 – Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Czterowarstwowy obwód drukowany PCB ET4 – 8szt.
 2. Szablon Stalowy TOP 2 szt.
 3. Szablon stalowy BOT 2 szt.
 4. Zestawy komponentów elektronicznych do budowy kanałów ET4 (CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8) 8 szt.
 5. Czterowarstwowy obwód drukowany PCB SSHv3 (4L) 12 szt.
 6. Zestawy komponentów elektronicznych do budowy kanałów SSHv3 (CH1, CH2, CH3, CH4)  4 szt.

Szczegółowe informacje na temat parametrów technicznych oraz projektu wytworzenia ww. komponentów zostały ujęte w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, który to załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i zostanie przesłany jedynie do podmiotów, które zobowiążą się do zachowania poufności. Na wniosek Oferentów przesłany na adres tomasz.rymarczyk@netrix.com.pl udostępniamy drogą mailową dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty. Udostępnione dokumenty będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie do sporządzenia oferty.

Umowa o zachowaniu poufności zawiera m.in.:

a) definicję informacji poufnych,
b) zobowiązanie zachowania poufności,
c) ograniczenia obowiązku zachowania poufności,
d) zakaz wykorzystania informacji poufnych,
e) informację, iż w przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności opisanego w umowie Oferent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spółki Netrix S.A. kary umownej w wysokości 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych), za każde takie naruszenie,
f) informację, iż zobowiązania wynikające z umowy wiążą Spółkę Netrix S.A. i Oferenta przez okres 10 lat od daty jej podpisania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 2 tygodnie od podpisania umowy.
 2. Dostawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
  a) W wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia w dostawie kompletnego przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w umowie i ofercie.
  b) W wysokości 60% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności leżących po stronie Dostawcy.
  c) W wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu nieprawidłowej realizacji zamówienia, za każdy dzień do czasu usunięcia nieprawidłowości.
  d) W wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu niekompletności zamówienia, za każdy dzień do czasu kompletnego wykonania zamówienia.

IV. WARUNKI UDZIAŁU

W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę oraz zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia – Oświadczenie dotyczące potencjału wykonawcy – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYM

 1. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Oferentów. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postepowania.
 2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych, gdyż Zamawiający wymaga elementów ze są kompatybilnych, aby mogły posłużyć do budowy tomografu. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
 3. Oferent może zostać wykluczony z postępowania jeśli poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę uznawane jest gdy cena oferty jest niższa o 30% od szacownej przez Zamawiającego wartości zmówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 5. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 6. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana po jego dostawie na podstawie faktury VAT z terminem płatności min. 14 dni.

VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej i w wersji papierowej.
 3. Oferta powinna:
  a) być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć)
  b) zawierać datę sporządzenia,
  c) zawierać adres Oferenta, nr NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany),
  d) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
  e) być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta.
  f) zawierać termin ważności oferty.
  g) zawierać Oświadczenie dotyczące potencjału Wykonawcy – załącznik nr 3
  h) zawierać Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4
  i) zawierać Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta o ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT

 1. Kryteria oceny ofert stanowią:
  a) Cena – 90%
  b) Czas dostawy – 10%
  Cena: 90% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 90 pkt.) wyliczana wg wzoru:
  cena-zap-1112016th
  Czas dostawy – 10% – Wartość zależna od zdeklarowanego czasu dostawy (max 10 pkt.) wyliczana wg. wzoru:
  dostawa-zap-1112016th
  W przypadku podania czasu dostawy poniżej jednego dnia roboczego, we wzorze przyjmuje się wartość jeden.
 1. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt.).
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: malgorzata.krupa@netrix.com.pl
  lub dostarczona do biura na adres:
  Netrix S.A.  ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin
  Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 1. Zapytanie ofertowe w celu upublicznienia zamieszczono na stronach internetowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://sa.netrix.com.pl;
 2. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Tomasz Rymarczyk, nr tel. 81 748 08 34, tomasz.rymarczyk@netrix.com.pl
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 11.11.2016 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
 7. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
 8. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego jak również w bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

– Wzór formularza ofertowego  – załącznik nr 1
– Specyfikacja techniczna – załącznik nr 2
– Oświadczenie dotyczące potencjału Wykonawcy – załącznik nr 3
– Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4