Zapytanie ofertowe 19.12.12

Lublin, 19.12.2012

NET-ART Paweł Rymarczyk
ul. Lotnicza 3
20-322 Lublin
        
I. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii NET-ART Paweł Rymarczyk” w ramach działania 8.2 PO IG firma NET-ART Paweł Rymarczyk zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Licencje systemu Comarch

Licencje Comarch
Moduł B2B Obsługa zleceń serwisowych – 5 szt.
Moduł B2B Obsługa zamówień Partnerów – 5 szt.
Moduł B2B Obsługa rozliczeń z Partnerami – 1 szt.
Moduł B2B Platforma webowa B2B – 1 szt.
Moduł Podpis Elektroniczny – 1 szt.
Moduł e-projekty – 4 szt.

2. Wdrożenie oraz serwis

Wdrożenie/serwis
Wdrożenie modułu B2B Obsługa zleceń serwisowych 150 rbg.
Wdrożenie modułu B2B Obsługa zamówień Partnerów 110 rbg.
Wdrożenie modułu B2B Obsługa rozliczeń z Partnerami 55 rbg.
Wdrożenie modułu B2B Platforma Webowa 120 rbg.
Wdrożenie modułu e-projekty 105 rbg.
Wykonanie interfejsów komunikacyjnych pomiędzy systemem B2B, a systemem wewnętrznym 70 rbg.
Migracja danych do systemu B2B 40 rbg.
Konfiguracja oprogramowania serwerowego bazy danych systemu 10 rbg.

3. Sprzęt oraz oprogramowanie Microsoft

Sprzęt/oprogramowanie Microsoft
Serwer – 1 szt. Minimalne parametry:
» 2x Procesor Intel Xeon Dual Core 2 GHz
» pamięć RAM min. 16GB
» 4x dyski SAS min. 10krpm. o łącznej powierzchni min. 600GB
» Obudowa RACK
MS Windows 2008R2 Serwer Standard 10CAL 1 szt.
Microsoft SQL Serwer 2008R2 Standard 10CAL 1 szt.

4. Szkolenia

Szkolenia
Szkolenia specjalistyczne z obsługi system B2B dla pracowników 50 rbg.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

  1. zawierać pełną nazwę oferenta
  2. adres oferenta
  3. posiadać datę sporządzenia
  4. termin ważności oferty
  5. specyfikację techniczną serwera

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@net-art.eu lub faksem: 81/ 748-08-42 lub dostarczona do biura na adres ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Pawłem Rymarczykiem, nr tel: 81/748-08-34.

Termin nadsyłania ofert 31.12.2012. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

V. Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100%