Zapytanie ofertowe 15.06.12

Lublin, 15.06.2012

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

NET-ART Paweł Rymarczyk
ul. Lotnicza 3
20-322 Lublin
        
II. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Stworzenie prototypu aplikacji e-Medicus opartej na funkcjach zbiorów poziomicowych oraz algorytmach inteligencji obliczeniowej” w ramach działania 1.4 PO IG firma NET-ART. Paweł Rymarczyk zwraca się o prośbą o przedstawienie miesięcznego kosztu obejmującego:

Zarządzanie projektem pt. „Stworzenie prototypu aplikacji e-Medicus opartej na funkcjach zbiorów poziomicowych oraz algorytmach inteligencji obliczeniowej” w ramach działania 1.4 PO IG

Zakres obowiązków:

  1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i harmonogramem płatności
  2. rozliczanie kosztów projektu: rozliczenia zaliczek i kolejnych transz dotacji
  3. monitorowanie wskaźników i celów projektu
  4. nadzór nad dokumentacją projektową
  5. nadzór nad komunikacją i zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji projektu wykonawcom

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Oferentowi w razie potrzeby dokumentację projektową (wniosek o dofinansowanie, biznes plan, harmonogram rzeczowo-finansowy).

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.09.2015r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

  1. zawierać pełną nazwę oferenta
  2. adres oferenta
  3. posiadać datę sporządzenia
  4. termin ważności oferty

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@net-art.eu lub dostarczona do biura na adres ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Paweł Rymarczyk, 693 127 550

Termin nadsyłania ofert 28.06.2012r. do godziny 10.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o następujące kryteria oceny:
Miesięczny koszt wynagrodzenia – znaczenie 90%,
Doświadczenie Oferenta (ilość rozliczanych/rozliczonych projektów unijnych) znaczenie 10%.
 
Punktacja za poszczególne kryteria obliczona będzie wg poniższych wzorów:
 
Punktacja za kryterium Miesięczny koszt wynagrodzenia brutto

gdzie:
P – liczba punktów
Cn – Miesięczny koszt wynagrodzenia w ofercie najtańszej
Cb – Miesięczny koszt wynagrodzenia w ofercie badanej maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 90 pkt.

Punktacja za kryterium DOŚWIADCZENIE:

gdzie:
P – liczba punktów
Bd – doświadczenie w ofercie badanej
Nd – największe doświadczenie
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10 pkt.
 
Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Łącznie oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
 
W oparciu o ustalone kryteria Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

ZAŁĄCZNIK

Wzór formularza ofertowego