„Zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej elementów aktywnych w ramach technik tomografii hybrydowej i mapy potencjałów węzłowych”

Od 01.01.2020 r. Netrix S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej elementów aktywnych w ramach technik tomografii hybrydowej i mapy potencjałów węzłowych”

 

Opis i cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie ochrony patentowej wytworzonym w ramach prac B+R wynalazkom. Netrix S.A. posiada opracowane technologie, które odznaczają się wysoka innowacyjnością oraz potencjałem do dalszej komercjalizacji. W celu dalszego rozwoju technologii opartych o innowacyjne rozwiązania wymagane jest podjęcie kroków prawnych które w odpowiedni sposób zabezpiecza własność intelektualną zdobytą przez przedsiębiorstwo. W ramach projektu zostaną dokonane cztery zgłoszenia patentowe w Urzędzie Patentowym RP, wyniku których zostanie zdobyta stosowna ochrona dla wynalazków. Rozwiązania, które mają zostać poddane procesowi ochrony:

  1. Amortyzowana elektroda pomiarowa w ramach elektrycznej tomografii impedancyjnej do analizy stopnia zawilgocenia budowli historycznych
  2. Uniwersalna elektroda pomiarowa w elektrycznej tomografii hybrydowej do analizy stopnia zawilgocenia budowli historycznych
  3. System mocowania elektrod pomiarowych w elektrycznej tomografii impedancyjnej hybrydowej analizy stopnia zawilgocenia budowli historycznych
  4. Sposób pomiaru i układ pomiarowy do monitorowania elektrycznej aktywności klatki piersiowej z wykorzystaniem map potencjałów węzłowych.

W ramach projektu zostaną nabyte analizy i ekspertyzy oraz Netrix S.A.  skorzysta z usług doradczych świadczonych przez kancelarię patentową w ramach planowanych zgłoszeń patentowych. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostanie podjęta współpraca z ośrodkami badawczymi oraz jednostkami naukowymi.

Wskaźniki opisujące założone cele:

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.

– Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego

– Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi

– Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

– Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych.

– Liczba przedsiębiorstw, które podjęły współprace z jednostkami naukowymi.

 

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta i miejsce realizacji projektu. Projekt zostanie zlokalizowany przy ulicy Związkowej 26 w Lublinie (20-148).

 

Wartość Projektu wynosi 98 400,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 68 000,00 zł