XV Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”

W dniu 23.03.2018 odbyło się XV Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”.

Organizatorzy

 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
 • Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych
 • Wydział Transportu i Informatyki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Patronat

Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej
Stowarzyszenie Informatycznych i Innowacyjnych Technologii – SIIT

Miejsce

Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych, Lublin, ul. Związkowa 26

Prezentacje

1.Tomasz Rymarczyk, Realizacja projektów badawczo-rozwojowych

Została omówiona metodologii oraz postępy prac realizowanych projektów badawczo-rozwojowych w aspekcie zadań i kamieni milowych.

2. Jan Sikora, Postępy w obrazowaniu na podstawie danych pomiarowych

Plan prezentacji:

 • Obrazy na podstawie pomiarów
 • Obrazy dla danych syntetycznych – FOCUSS
 • Obrazy dla danych syntetycznych – SVD
 • Promienie wirtualne

Prędkość dźwięku w danym ośrodku zależy od różnych czynników np. od naprężeń i gęstości w przypadku ciał stałych, od temperatury w przypadku gazów i cieczy. W stałych warunkach prędkości dźwięku w różnych ośrodkach są w miarę stabilne i określone.

3. Grzegorz Kłosowski, Tomograficzna rekonstrukcja murów i budowli hydrotechnicznych z wykorzystaniem systemów neuronowych

Głównym celem badań w przedstawionej pracy było opracowanie metody umożliwiającej podwyższenie poziomu niezawodności zapór przeciwpowodziowych przy użyciu neuronowego obrazowania ich przekrojów. Artykuł prezentuje nowatorską koncepcję zastosowania zestawu zbioru wielu modeli sztucznych sieci neuronowych umożliwiających tomograficzną rekonstrukcję obrazów wnętrza wałów i zapór przeciwpowodziowych. Główną przewagą prezentowanej koncepcji nad znanymi dotychczas metodami jest uzyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczości.

4. Paweł Nita, Prototyp pasa do monitorowania pracy płuc w oparciu o EIT

W czasie wystąpienia zostały przedstawione dostępne rozwiązania komercyjne oraz wybrane systemy eksperymentalne wykorzystujące technikę elektrycznej tomografii impedancyjnej do monitorowania pracy płuc. Członkowie zespołu badawczo-rozwojowego firmy NETRIX S.A zaprezentowali prototyp pasa będącego rozwiązaniem konkurencyjnym w stosunku do w/w. W założeniu system będzie umożliwiał długotrwałe obrazowanie wentylacji płuc i aktywności serca jednocześnie, z użyciem komplementarnych technik pomiarowych.  Zastosowanie kilkudziesięciu elektrod pomiarowych w obrębie jednego „urządzenia” stanowi nie lada wyzwanie. W celu zapewnienia maksymalnego komfortu użytkowania, sensory powinny stanowić intergralną część garderoby i być wykonane w technologii „wearables”. Dlatego też, autorzy zaprezentowali koncepcje implementacji nowatorskich rozwiązań technologicznych i materiałowych w zakresie budowy poszczególnych elementów systemu.

5. Tomasz Cieplak, Przetwarzaniem danych w chmurze obliczeniowej oraz integracja informacji

W prezentacji skupiono się na dwóch spraktach:

 1. Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej
  • Google DataLab – przykład analizy z zastosowaniem BigData API
  • Google Colab – przykłady zastosowań biblioteki TensorFlow do rozwiązania zagadnień odwrotnych
  • Microsoft Azure Notebooks
 2. Integracja informacji
  • Wykorzystanie biblioteki RDFLib do integracji informacji wieloźródłowych

6. Adres Vejar, A refactoring of the pyEIT library for embedded systems, with 3D visualization support using VTK/Paraview

In order to provide a simple and inter-operable library for EIT, we develop netrix-py-eit, a Python library based on pyEIT, with easy interfacing with different mesh file formats and VTK visualization support. The library is small and can be implemented in linux-based e’mbedded devices, like Raspberry Pi or the legacy intel Galileo allowing  on-line inversion.  Inter-operability with EIDORS EIT library is presented. For a 3D reconstruction example, the inversion results were filtered using VTK filters and displayed in Paraview.

7. Michał Oleszek, Jakub Szumowski, Andrzej Stanikowski, Tomograf hybrydowy wersja 1B

Podczas prezentacji uczestnicy seminarium mieli okazję poznać obecny stan prac nad drugą rewizją tomografu hybrydowego. Przedstawiono im szczegóły konstrukcji mechanicznej a także kształt części elektronicznej z uwzględnieniem różnic i podobieństw między wersją poprzednią i aktualną urządzenia. Prelegent ukazał etap prac nad oprogramowaniem wbudowanym a także wstępne wyniki pomiarów i badań wskazujących na prawidłowe działanie tomografu. Zaprezentował też komponenty urządzenia i jego oprogramowania, które wymagają dalszej pracy i zapoznał audytorium z planowanymi zmianami.

8. Jakub Szumowski, Piotr Bożek, Michał Gołąbek, Koncepcja tomografu ultradźwiękowego

Podczas prezentacji prelegent przedstawił koncepcję tomografu ultradźwiękowego oraz wyniki badań uzyskane za pomocą urządzenia PICUS3.

W tomografie ultradźwiękowym do obrazowania zostanie zastosowana transmisyjna metoda badań. Urządzenie składać się będzie z głównego modułu sterującego oraz modułów pomiarowych, które komunikować się będą za pomocą magistrali CAN. Zastosowanie mikrokontrolera w parze z przetwornikiem ultradźwiękowym skraca drogę sygnału analogowego oraz zapewnia możliwość łatwego rozszerzenia systemu o kolejne punkty pomiarowe. Obecnie trwają prace konstrukcyjne oraz testy.

9. Barbara Stefaniak, Wykrywanie okręgów przecinających się konwolucyjnymi sieciami neuronowymi

Praca przedstawia ogólny opis problemu rozwiązywanego sieciami konwolucyjnymi. Strukturę zbudowanej sieci na potrzeby wykrywania przecinających się okręgów oraz efekty pracy dwóch podejść do tematu.

10. Konrad Kania, Postęp prac nad ECT – rekonstrukcja obrazów na podstawie pomiarów wykonanych Hybrydą 1B

W prezentacji zestawiono ostatnie poprawki w algorytmach rekonstrukcji obrazu w pojemnościowej tomografii elektrycznej (ECT). Przedstawiono uzyskane rekonstrukcje z pomiarów tomografu Hybryd 1B oraz omówiono potencjalne przyczyny niedokładności rekonstrukcji.

11. Konrad Kania, Przykład minimalizacji formy kwadratowej z zastosowaniem twierdzenia o rzucie ortogonalnym

W prezentacji zaprezentowano sposób rozwiązania przykładowego problemu optymalizacyjnego opierając się na teorii przestrzeni Hilberta, takie podejście umożliwia pominięcie wyznaczania gradientu minimalizowanej funkcji wielu zmiennych i daje gwarancje istnienia poszukiwanego minimum.

12. Edward Kozłowski, Tomasz Rymarczyk, Paweł Tchórzewski, Zastosowanie SVR do rozpoznawania obrazów

W przypadku, gdy badanie obiekty s¡ różne, wykonanie siatki, następnie szacowanie parametrów modeli, a dopiero w końcowej fazie wykonanie rekonstrukcji jest procesem pracochłonnym. Podejście wykorzystywane poniżej jest prób¡ stworzenia modelu, który analizowałby podobne obiekty na modelach o różnych rozmiarach. Obszar o zwiększonym przewodnictwie w obiekcie o większym rozmiarze rozpoznajemy w obszarze o mniejszym rozmiarze i mniejszej dyskretyzacji.

13. Piotr Bożek, Kamera termowizyjna w praktyce

Warsztaty maiły na celu przedstawienie praktycznego zastosowania kamery termowizyjnej.