Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Od 01.07.2017 r. NETRIX S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wdrożenie wyników prac B+R celem implementacji wielosensorowego systemu do monitorowania środowiska i poziomu zanieczyszczeń do portfela produktów CBR NETRIX SA.”

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek unikatowego w skali światowej produktu – Systemu do monitorowania zanieczyszczeń, stanu środowiska i poziomu zanieczyszczeń. Oferowany produkt będzie kompletnym, inteligentnym systemem monitorująco-ostrzegawczym, który w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem awarii, zagrożeniem naturalnym i zanieczyszczeniem środowiska. Ponadto system umożliwi odbiorcom kontrolę zanieczyszczeń przemysłowych. W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzone na rynek dedykowane rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz firm z branży energetycznej i petrochemicznej.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności Netrix S.A. poprzez wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu. Cel główny będzie realizowany poprzez:

 • komercjalizacja prac B+R w celu wytworzenia innowacyjnego w skali światowej rozwiązania;
 • wyposażenie laboratorium w celu umożliwienia produkcji systemu i komercjalizacji przeprowadzonych prac, rozwój przedsiębiorstwa i poprawa jego konkurencyjności poprzez wprowadzenie na rynek systemu wielosensorowego opartego na niespotykanych dotychczas czujnikach i metodach analizy wielkich zbiorów danych;
 • wejście na rynek z produktem dedykowanym średnim i dużym przedsiębiorstwom;
 • dywersyfikacja portfela produktów Netrix SA;
 • zróżnicowanie grup odbiorców NETRIX SA przez wejście na rynek z produktem dedykowanym branży energetycznej i przemysłowej;
 • wzmocnienie wizerunku firmy przez wprowadzenie na rynek systemu dedykowanego redukcji poziomu zanieczyszczeń;
 • wejście na rynek z systemem dedykowanym dla instytucji ochrony środowiska

Cele projektu wpisują się w cele 3 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 „Konkurencyjność przedsiębiorstw” oraz w cele Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”.

Wskaźnikami produktu w projekcie są:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji.
 4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R.
 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku.
 6. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy.
 7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).

Wskaźnikiem rezultatu w projekcie są:

 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach.
 2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych.
 3. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów
 4. Liczba wdrożonych wyników prac B+R

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta.

Wartość Projektu wynosi  2 255 061,09 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 283 368,10 zł