Polityka jakości

Doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność finansowania pozwala nam zaspokajać potrzeby naszych Klientów. Czynimy to poprzez:

 • zaangażowanie pracowników w wykonywanie usług spełniających wymagania Klientów i ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji,
 • prowadzenie procesów w warunkach nadzorowanych, zapewniających ich skuteczne i efektywne funkcjonowanie,
 • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakości wg PN-EN ISO 9001:2009 pozwalające na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym Klientom i pracownikom.

Obowiązki Zarządu Netrix S.A. wynikające z przyjętej polityki jakości obejmują:

 • poddawanie celów jakościowych stałym przeglądom pod kątem potwierdzenia ich przydatności i stopnia realizacji,
 • zapewnienie, że przyjęta polityka jakości jest znana i rozumiana przez wszystkich pracowników Spółki, poprzez uświadomienie potrzeby zaangażowania całego zespołu w proces podnoszenia jakości usług oraz kształtowanie przekonania, że każdy pracownik odpowiedzialny jest za jakość i wizerunek Netrix S.A.,
 • zapobieganie przyczynom powstawania nieprawidłowości poprzez zespołowe rozwiązywanie problemów i eliminowanie wewnętrznych przyczyn występowania błędów,
 • delegowanie uprawnień zgodnie z zasadą zgodności zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • systematyczne szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie efektywnego wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia efektywności Systemu Zarządzania Jakością,
 • wspieranie działalności innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Spółki, a także powierzanie lub zlecanie innym jednostkom, w szczególności wyspecjalizowanym w obszarze wspierania rozwoju przedsiębiorstw działających w obszarze zaawansowanych technologii, wykonywania zadań służących realizacji celów jakościowych.

Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego

NETRIX S.A. – prowadząca działalność związaną z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w trosce o spełnienie wymagań klientów oraz środowisko naturalne w celu spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgodnego PNEN – ISO 14001: 2015 zobowiązuje się do:

 • terminowej realizacji badań i prac;
 • przestrzegania obowiązujących wymagań przepisów prawnych dotyczących naszej działalności oraz ochrony środowiska;
 • ustalenia celów i zadań środowiskowych;
 • zapobiegania zanieczyszczeniom, a jeśli to niemożliwe minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • stałego unowocześniania wyposażenia technicznego;

Polityka jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu NETRIX S.A.

Organizacja NETRIX S.A. ma nieznaczący wpływ na środowisko.

Lublin 01.09.2017

Badania naukowe i prace rozwojowe

Pobierz certyfikat

Świadczenie usług doradczych o charakterze ogólnym,
usług szkoleniowych, usług doradczych o charakterze
proinnowacyjnym, usług informacyjnych

Pobierz certyfikat