„Inteligentna platforma sensorowa o architekturze otwartej do monitorowania i sterowania systemów cyber-fizycznych”

Od 01.01.2019 r. Netrix S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Inteligentna platforma sensorowa o architekturze otwartej do monitorowania i sterowania systemów cyber-fizycznych” w ramach działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu: „Prace B+R”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału B+R NETRIX S.A. oraz opracowanie innowacji produktowej w postaci parametryczno-semantycznego modelu otwartej platformy inteligentnych urządzeń sensorowych, opartych na technologiach tomograficznych w samomonitorującym się systemie cyber-fizycznym, umożliwiającym optymalizację i autooptymalizację procesów projektowych, logistycznych i produkcyjnych przedsiębiorstw. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie potencjału kadrowego poprzez zatrudnienie pracowników do zespołu badawczego;
 2. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie profesjonalnej infrastruktury techniczno – naukowej;
 3. Wzrost profesjonalizacji świadczonych usług, poprzez przeprowadzanie ekspertyz badawczych w zakresie opracowania, projektowania, wykonania i weryfikacji prowadzonych prac badawczych;
 4. Wzrost aktywności badawczo – rozwojowej, poprzez stworzenie ogólnego projektu systemu wraz ze wstępnym projektem urządzeń wielomodułowych;
 5. Optymalizacja produktu poprzez opracowanie prototypu parametryczno-semantycznego modelu otwartej platformy inteligentnych urządzeń sensorowych opartych na technologiach.

 

Opis projektu

W ramach prac B+R zostaną opracowane: Nowe techniki pomiaru i konstrukcji nowatorskich inteligentnych urządzeń pomiarowych; Struktura systemu wraz z interfejsem komunikacyjnym; Nowe unikalne algorytmy do optymalizacji i analizy danych; Algorytmy do rekonstrukcji obrazu i monitoringu procesów logistyczno-technologicznych; Prototyp systemu cyber-fizycznego. Główne elementy rozwiązania to: Jądro systemu; Platforma komunikacyjna; Unikatowe urządzenia monitorująco-pomiarowe; Moduł algorytmiczno-analityczny; System serwerowo-webowy z klientem mobilnym. Platforma będzie umożliwiała zarządzanie inteligentną strukturą firm w zakresie procesów, produktów, symulacji i wirtualnych wyborów. Pozwoli na śledzenie cyklu produktowego i zapewni współpracę z aplikacjami zewnętrznymi. System będzie działał autonomicznie, monitorując, sterując, wykonując pomiary i gromadząc ich wyniki. Zebrane dane będą mogły w prosty sposób zostać zwizualizowane.

Główne etapy prac badawczych (zadania):

 • Zadanie 1: „Projekt i konstrukcja elementów urządzenia wielomodułowego oraz implementacja algorytmów” – Badania przemysłowe – okres realizacji od 01.01.2019 do 31.12.2020:
 1. Poddziałanie 1: Analiza i dobór poszczególnych technologii pomiarowych i ich klasyfikacja (01.01.2019- 30.04.2019);
 2. Poddziałanie 2: Stworzenie modelu opisującego istotne składniki systemu (01.05.2019- 31.08.2019);
 3. Poddziałanie 3: Stworzenie ogólnego projektu systemu wraz z projektem urządzeń wielomodułowych (01.09.2019- 31.12.2019);
 4. Poddziałanie 4: Projekt inteligentnej linii produkcyjnej (01.01.2020- 30.04.2020);
 5. Poddziałanie 5: Konstrukcja urządzeń i implementacja inteligentnych algorytmów do stworzenia funkcjonalnych elementów systemu (01.05.2020- 31.08.2020);
 6. Poddziałanie 6: Badania laboratoryjne elementów funkcjonalnych systemu (01.09.2020- 31.12.2020).
 • Zadanie 2: „Przygotowanie prototypu systemu” – Eksperymentalne prace rozwojowe – okres realizacji od 01.01.2021 do 30.06.2021.

 

Efekty realizacji projektu

Prowadzone prace przyczynią się do rozwoju działu B+R oraz wzmocnią pozycję firmy jako producenta kompleksowych, inteligentnych rozwiązań do optymalizacji i auto-optymalizacji procesów projektowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwach, opartych o technologie tomograficzne. Wprowadzenie nowego i innowacyjnego produktu na rynek krajowy, przyczyni się do wzrostu pozycji przedsiębiorstwa, pozyskania nowych klientów, wzmocnienia budowanej marki firmy, a przez to ułatwi wnioskodawcy wprowadzenie na rynek międzynarodowy, głównie europejski, nowych produktów w przyszłości.

 

Wartość Projektu wynosi 5 102 624,55 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 741 298,00 zł